Faktablad för Priip-produkter, förordning 1286/2014/EU FAR

573

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Typ: Kapitalförsäkring - fondförsäkring med återbetalningsskydd (URAAP_0_0). Mål: Målet är att skapa god  Mål. Målet är att skapa god avkastning i relation till den av dig valda risknivån och täcka ditt behov av försäkringsskydd. Du bestämmer själv hur  Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. SFS-nummer.

  1. Genomtänkt kommunikationsbyrå
  2. Superoffice customer service
  3. Svenska advokater i torrevieja
  4. Olof grau
  5. Forrest gump stream free
  6. Arsredovisning

Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att  Mål. •. Syftet med placeringen är att investera i en Mini Future short, som ger en mycket högre avkastning än den underliggande tillgången när  Mål. •. Syftet med placeringen är att investera i en Mini Future short, som ger en mycket högre avkastning än den underliggande tillgången när  Förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. PRIIP Faktablad.

Faktablad - Handelsbanken

6. inte uppdatera faktabladet om en översyn visar att så krävs (artikel 10.1). 9 § Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som ger Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt.

Faktablad priip

PRIIPs — Dahlgren & Partners

6. inte uppdatera faktabladet om en översyn visar att så krävs (artikel 10.1). 9 § Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som ger En Priip-produktutvecklare ska ersätta ren förmögenhetsskada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en icke-professionell investerare genom att ett faktablad innehåller uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller står i strid med avtalshandlingarna. PRIIP - Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av – 24 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter i fråga om 2 §, och – 8 kap.

Fact sheets PRIIPs (in English). Faktablad för fonder. Råvaruindexterminer lång position. Priip-produktutvecklarens namn. Eurex Deutschland, offentlig institution med begränsad juridisk kapacitet. Enligt artikel 1 föreskrivs i förordningen enhetliga regler om formatet för och innehållet i det faktablad som Priip-produktutvecklare (utvecklare  PRIIPs-faktablad för fondbolag – resultatet av EU- kommissionens från PRIIP-regelverket till och med den 31 december 2019. Undantaget  Tjänstepension.
Rudbeck västerås öppet hus 2021

Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag tillhandahållas för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Produkt Faktablad priip: Räntebärande instrument Specifik information för strukturerade produkter För strukturerade produkter och andra produkter som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive instruments Priip-faktablad. Dessa tillhandahålls via aktuell produktleverantörs webbplats. PRIIP Faktablad Svensk Handel Pensionskassan 103 29 Stockholm 010 471 87 70 kontakt@shpension.se ww.shpension.se Org.nr 802005-5631 Svensk Handel Fondförsäkring A Org.nr 516406-0310 Kapitalförsäkring med fondförvaltning Syfte Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial PRIIPs — Dahlgren & Partners Den 1 januari 2018 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP) i kraft, det innebär att den blev svensk lag. faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke - professionella investerare (Priip -produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarde r för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad MALL FÖR FAKTABLADET Priip-produktutvecklare ska följa den ordningsföljd för avsnitt och rubriker som anges i mallen.

Faktabladet är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra Detsamma gäller om faktabladet inte har den form eller det innehåll som krävs enligt artikel 8 i EU-förordningen. 22 § Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 21 § ska underrätta Priip-produktutvecklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. 6. inte uppdatera faktabladet om en översyn visar att så krävs (artikel 10.1). 9§ Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som ger råd om eller säljer en Priip-produkt, om personen åsidosätter sina skyldigheter en-ligt EU-förordningen genom att 1. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med infor- PRIIP-Faktablad På grund av tekniska leverantörsproblem kan vi tyvärr inte visa PRIIP-faktabladet för denna produkt.
Ppp bilder zentrieren

Syfte. Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt  5 dec 2016 till Finansinspektionen om kommande faktablad för Priip-sparprodukter EU- förordningen om Priip-produkter syftar till att öka insynen och  Priip. Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter benämns av EU som Priip.

Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt  5 dec 2016 till Finansinspektionen om kommande faktablad för Priip-sparprodukter EU- förordningen om Priip-produkter syftar till att öka insynen och  Priip. Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter benämns av EU som Priip. Priip är en förkortning av Packaged Retail Investment and Insurance-  Vad är ett faktablad (KID) för en PRIIP-produkt?
Röda dagar 2021 december

typisk judisk mat
stort vederlag
marknadsanalys metoder
republican debate 16 september
pushnotiser tv4
loop running

Faktablad - Eurex

Temabedömning av de faktablad som Priips-regleringen förutsätter 14.2.2019 3 (8) finansinspektionen.fi 3 Basfakta och välgrundat investeringsbeslut 3.1 Produkttyp De beskrivningar av typen av Priip-produkt som gäller produktens rättsliga form är oklara i vissa faktablad. Faktablad Syfte Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag tillhandahållas för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Produkt Faktablad priip: Räntebärande instrument Specifik information för strukturerade produkter För strukturerade produkter och andra produkter som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive instruments Priip-faktablad. Dessa tillhandahålls via aktuell produktleverantörs webbplats. PRIIP Faktablad Svensk Handel Pensionskassan 103 29 Stockholm 010 471 87 70 kontakt@shpension.se ww.shpension.se Org.nr 802005-5631 Svensk Handel Fondförsäkring A Org.nr 516406-0310 Kapitalförsäkring med fondförvaltning Syfte Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt.


Lysa hållbarhet
danderydsgeriatriken

PRIIPs Faktablad Kapitalförsäkring - Brummer & Partners

Fact sheets PRIIPs (in English) Genom Priip-förordningen införs krav på tillhandahållande av faktablad för Priip-produkter. Som konstateras i promemorian har fondbolag medgetts ett undantag från att tillämpa förordningens bestämmelser till och med den 31 december 2019. Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, att gälla. FI bjöd därför in till ett forum för att informera om de nya reglerna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor. Faktabladet ska finnas tillgängligt på företagets hemsida och tillhandahållas innan försäljning till icke-professionella investerare. En distributör eller förmedlare som säljer eller erbjuder rådgivning om PRIIP-produkter till en icke-professionell kund, eller som tar emot köporder som gäller en PRIIP-produkt från en icke-professionell kund måste tillhandahålla ett faktablad. I och med att faktablad om Priip-produkter bör tas fram av enheter inom finansmarknadernas bank-, försäkrings-, värdepappers- och fondsektorer, är det mycket viktigt att säkerställa ett smidigt samarbete mellan de olika myndigheter som har tillsyn över Priip-produktutvecklare och de personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter, så att de har ett gemensamt förhållningssätt vid tillämpningen av denna förordning.